...

Kozaklı Meslek Yüksekokulu

FİZYOTERAPİ PROGRAMI

Kuruluş

Fizyoterapi Programı 2016 - 2017 yılından itibaren 60 öğrenci ile ön lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır.

Kazanılan Yeterlilik

Bu programdan mezun olan öğrenciler “Fizyoterapi Teknikeri” unvanı alarak önlisans mezunu olurlar.

Yeterlilik Düzeyi

Bu programdan mezun olan öğrencilere Fizyoterapi Teknikeri” önlisans diploması verilecek olup, program mezunları, sağlık sektöründe fizyoterapist gözetiminde fizyoterapi uygulamalarına yardımcı olmak üzere görev alabileceklerdir

Kabul ve Kayıt Şartları

Fizyoterapi Programına; önce Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Ortaöğretim Başarı Puanı’na (OÖP) göre Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içindeki Sağlık Meslek Liseleri’nden sınavsız geçişi tercih eden öğrenciler yerleştirilmektedir. Sağlık Meslek Liseleri’nin Ebelik, Ebelik-Hemşirelik, Hemşirelik, Laborant, Laboratuar, Laboratuar Teknisyenliği, Sağlık Memurluğu, Veteriner-Laboratuar, Radyoloji, Radyoloji Teknisyenliği, Radyoloji ve Tedavi Laboratuarı, Yaşlı Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri bölümlerinden sınavsız geçiş yapılabilmektedir. 30 kişilik kontenjanın açık kalması durumunda METEB dışından ve YGS-2 puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine dikey veya yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Fizyoterapi programını bitirip ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve mesleki seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

Program Profili

Fizyoterapi, önlisans programı , mesleki eğitim ve uygulama ağırlıklı bir önlisans programı olup, mezunlarına, fizik tedavi alanında çalışan sağlık profesyonellerine yardımcı olmak, profesyonellerin ve alanla ilgili kurumların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik temel düzeyde bilgi ve pratik uygulama yeterlilikleri kazandırmak için tasarlanmıştır.

Mezunların İstihdam Profili

Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde, kaplıca-kür merkezlerinde, özel kliniklerde, spor kulüplerinde, huzurevlerinde sağlık turizmine yönelik otellerde hidroterapi ünitelerinde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun öğrencilerimiz, Dikey Geçiş Sınavında (DGS) yeterli puanı aldıkları takdirde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği" esas alınarak yürütülür. Sunulan dersin içeriğine göre ve ilgili öğretim elemanı tarafından bilgi formunda belirtilmek koşulu ile ara sınav, final, kısa sınav, sunum, ödev, proje, portfolyo, uygulama gibi değişik ölçme araçları bu sürece dâhil edilebilir. Bu araçların başarıya etkisi %30 ile %70 arasında değişebilir. Bir öğrencinin final sınavına girebilmesi için teorik derslerde %70, pratik derslerde ise %80 devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması önkoşulu aranmaktadır. Başarı notu, yarıyıl içi çalışmaları ve final notu esas alınarak saptanır. Devam zorunluluğunu bir kez yerine getiren öğrencinin o dersten kalması durumunda tekrar devam zorunluluğu aranmaz. Yüksekokulun ilgili kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olan öğrenciler için mazeret sınavı uygulanır. Daha detaylı bilgi için, ders listesi sayfasından derslere tıklayınız.

Mezuniyet Şartları

Bir öğrencinin fizyoterapi programından mezun olabilmesi için, • Genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olması • Eğitim-öğretim programında yer alan tüm zorunlu dersleri başarması • Programda öngörülen diğer tüm çalışmaları başarması • Toplam 120 AKTS kredilik iş yükünü tamamlaması • İlgili Yönetim Kurulunca Mezuniyetine karar verilmiş olması gerekir.