...

Kozaklı Meslek Yüksekokulu

T.C.

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

KOZAKLI MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

STAJ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 ‒ Bu Yönerge, Meslek Yüksek Okulu’ndaki Önlisans öğretimi kapsamındaki öğrencilerin, öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik ve uygulamalı bilgi ve deneyimlerini pekiştirmeleri, iş hayatını tanıyabilmeleri amacıyla yurt içinde yapacakları staj çalışmalarının, temel ilkelerini, planlama, uygulama, denetleme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 ‒ Bu Yönerge, 18/07/2012 tarih ve 28357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Nevşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 Bu Yönergede geçen;

a)        Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,

b)        Okul: Kozaklı Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü,

c)        Bölüm: Zorunlu staj uygulaması olan Fizyoterapi Programı ve İş ve Ugraş Terapisi Programı zorunlu/seçmeli staj uygulaması olan diğer bölümleri,

d)       Dekanlık: -,

e)        Yüksekokul Yönetim Kurulu: Kozaklı Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu’nu,

f)         İşyeri: Yönerge’nin 6 ncı maddesinde tanımlanan yerleri,

g)        Staj Birimi: Stajla ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu yürüten Kozaklı Meslek Yüksek Okulu Öğrenci İşleri Birimini,

h)        Staj Komisyonu: Stajla ilgili faaliyetlerin organizasyonu ve koordinasyonu için bölümde oluşturulan komisyonu,

i)          Staj Komisyonu Başkanı: Bölüm başkanı tarafından görevlendirilen bir öğretim elemanını,

j)          SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu, ifade eder.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Staj Komisyonu ve Görevleri

Staj Komisyonu

MADDE 4 ‒ Öğrencilerin staj çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek üzere bir staj komisyonu kurulur.  Komisyon, Bölüm Başkanlığı tarafından bölüm öğretim elemanları arasından seçilen bir başkan ve iki üyeden oluşur. Seçilen üyeler 3 yıl süre ile görev yapar.

Stajın; planlanması, yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi Staj Komisyonu tarafından koordine edilir.  Komisyon, stajla ilgili esasları (kılavuz vb.) belirler ve Staj Birimi ile koordinasyon içinde çalışır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Staj Uygulama Esasları

Staj dönemi, staj süresi ve staja başlama

MADDE 5‒ Öğrenci, stajına 2’nci yarıyılın sonundan itibaren başlayabilir. Staj, esas olarak eğitim-öğretimin fiilen yapılmadığı yaz aylarında yapılır. Stajını akademik dönem içinde yapmak isteyen öğrencinin dilekçesi Staj Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Öğrenciler, eğitim-öğretim sürecinde otuz (30) iş günü staj yapmak zorundadır. Uygun staj yerlerini bulma sorumluluğu öğrenciye aittir, ancak, Kozaklı Meslek Yüksek Okulu   Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı ve Staj komisyonu, öğrencilerin istenilen nitelikte staj yeri bulabilmelerini kolaylaştırmak için iş yerleri ile gerekli temas ve girişimlerde bulunabilir.

Öğrenciler, staj komisyonunun onayı olmaksızın staj yeri değişikliği yapamaz. Staj yapılan işyerlerinde; grev veya lokavt uygulaması, yangın, iflas, iş kazası; deprem, sel vb. doğal afetlerde veya öğrencinin staj amacı dışında çalıştırılması durumunda Staj Komisyonunun onayıyla yeni bir staj yerinde staj süresini tamamlayabilir. Staj yeri değişikliğine ilişkin olarak stajyer öğrencinin bildirdiği diğer mazeretler için Staj Komisyonu yetkilidir.

Öğrenci staj süresince “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine; staj yaptığı işyerinin çalışma ilkelerine, koşullarına, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına ve yasal düzenlemelere uymak zorundadır. Üniversite staj yapan öğrencilere bir ücret ödemekle yükümlü değildir. Öğrencilerin staj yaptıkları kurum ile aralarındaki mali ilişkiler, hiçbir biçimde Üniversiteye yükümlülük getirmez.

          Öğrencinin staj yaptığı dönemde iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primini Üniversite öder. Sigorta işlemlerinin tamamlanabilmesi için öğrenci staj başlangıç tarihinden en az 10 iş günü önce başvuru için gerekli tüm evrakı Staj Birimine teslim etmekle yükümlüdür.

Staj yapılacak yerler

MADDE 6 ‒ Öğrencinin aldığı dersler ve eğitim programının özelliklerine göre belirlenmiş olan sektörde yurt içinde faaliyet gösteren staj yerleri aşağıda sıralanmaktadır:

a)      Fabrikalar (Büyük, orta ve küçük ölçekli),

b)      Atölyeler (Büyük, orta ve küçük ölçekli),

c)      Kamu kurum/kuruluşları ile bu kurum/kuruluşlar tarafından işletilen yerler,

d)     Staj Komisyonu tarafından uygun görülen diğer yerler.

 

Stajla ilgili belgeler

MADDE 7 ‒ Staja başvuru aşamasından stajın bitişine kadar aşağıdaki belgeler kullanılır:

a)      Öğrenci Staj Başvuru Formu (EK-1): Öğrenci tarafından doldurulan, staj yapmak istediği yeri ve İşyeri Yetkilisinin onayını gösteren belgedir.

b)      İşyeri Öğrenci Staj Değerlendirme Formu (EK-2): Stajyer öğrencinin staj süresince yaptığı çalışmaları, belirlenen ölçütlere göre değerlendiren ve sonunda öğrencinin başarı durumunu gösteren belgedir. Form, İşyeri Staj Sorumlusu tarafından doldurulduktan sonra Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimine teslim edilmek üzere kapalı zarf içinde öğrenciye verilir veya işyeri tarafından posta yolu ile gönderilir.

c)      Öğrenci Staj Dosyası (EK‒3): Öğrencinin, staj çalışmaları hakkında belirlenen formatlara uygun olarak düzenleyeceği belgelerden oluşur. Bu dosyada; “Haftalık Staj Raporu” (EK‒3a) ve “Staj Devam Çizelgesi” (EK‒3b) bulunur.

d)     Staj Komisyonu Öğrenci Staj Değerlendirme Formu (EK‒4): Staj Komisyonu tarafından her öğrencinin staj süresi sonunda staj başarı durumunu değerlendirmek üzere düzenlenen belgedir.

e)      Öğrenci Ayrılış Formu (EK‒5): İşyerinin, staj yapan öğrencinin herhangi bir nedenle stajını tamamlayamadığı durumda düzenleyeceği formdur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Staj İşlemleri

Staj işlemleri, stajın değerlendirilmesi ve stajdan muafiyet

MADDE 8 ‒ Öğrenci, stajla ilgili belgelerin izlenmesinden ve Staj Komisyonuna iletilmesinden sorumludur. Belgesi/belgeleri eksik olan öğrencinin stajı geçersiz sayılır.

“Öğrenci Staj Dosyası”, “İşyeri Öğrenci Staj Değerlendirme Formu” ve stajla ilgili ek bilgi ve belgeler, komisyon tarafından incelenerek öğrencinin staj durumu başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

  Öğrencinin stajda başarılı sayılabilmesi için öncelikle kurum/kuruluşlar tarafından doldurulacak olan “İşyeri Öğrenci Staj Değerlendirme Formu” na göre başarılı bulunması zorunludur.

Komisyon gerekli gördüğü hâllerde öğrenciye stajıyla ilgili olarak bir mülakat/uygulama yaptırabilir. Komisyon, sunuma uygun stajların, öğrenciler tarafından bölüm içinde sunulmasını isteyebilir.

            Staj komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede başarısız bulunan öğrenci stajını aynı kurumda olmamak koşuluyla tekrarlar. Stajını tamamlamayan öğrenci mezun olamaz.

Komisyon, değerlendirme sonuçlarını staj belgeleriyle birlikte Staj Birimine teslim eder ve öğrenci stajının değerlendirilmesiyle elde edilen başarı durumu, Bölüm Başkanlığı tarafından Dekanlığa bildirilir.

          Staj uygulama ilkeleri

          MADDE 9 ‒ Öğrenci tarafından “Staj Devam Çizelgesi” işyerinde günlük olarak imzalanır, “Haftalık Staj Raporu” haftalık olarak düzenlenir ve “Staj Devam Çizelgesi” ile “Haftalık Staj Raporu” her hafta sonunda İşyeri Staj Sorumlusuna imzalatılır. Öğrenci, İşyeri Staj Sorumlusuna “Öğrenci Staj Değerlendirme Formu”nu doldurtmak ve kapalı zarf içinde  Öğrenci İşleri Birimine ulaştırmakla yükümlüdür. İşyeri Staj Sorumlusunun ıslak imzası ve işyeri kaşesi onayda yer alır. Öğrenci, staj bitimini izleyen dönemin ilk haftası içinde Öğrenci Staj Dosyası’nı, Staj Komisyonuna teslim etmek zorundadır.

MADDE 10 ‒ Staj Komisyonu, öğrencinin staj yerinde denetlenmesini sağlamak üzere gerekli sayıda öğretim elemanını görevlendirmesi için Dekanlığa başvurabilir. Denetleme; öğrencinin staj yaptığı işletmede ziyaret edilmesi, işletme yöneticilerinden görüş alınması vb. şeklinde yapılabilir. Denetlemenin esasları ve kapsamı Staj Komisyonu tarafından ilgili öğretim elemanına/elemanlarına yazılı olarak bildirilir.

        MADDE 11 ‒ Öğrencinin staj süresince sağlık raporu alması durumunda, staj süresinin %10’una kadar olan kısmı staj kapsamında değerlendirilir. Öğrencinin eksik kalan staj süresini tamamlamak için staj komisyonuna dilekçe ile başvurması gerekir. Staj Komisyonu, staj süresi ile ilgili istisnai durumlarda karar vermeye yetkilidir.

          MADDE 12 ‒ İşyeri Staj Sorumlusu, staj yapan öğrencinin herhangi bir nedenle stajı tamamlayamaması durumunda, sigorta çıkış işlemlerinin yapılabilmesi için “Öğrenci Ayrılış Formu”nu hazırlayarak üç (3) gün içinde Dekanlığa verir. “Öğrenci Ayrılış Formu” ile ilgili işlemlerin takibi öğrencinin sorumluluğundadır. Staj yerinden belirlenen süreden önce ayrıldığı hâlde Dekanlığa bilgi vermeyen öğrenci hakkında, “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği”ne göre işlem yapılır.

            Staj muafiyet talebi

          MADDE 13 Bölüme dikey geçiş/yatay geçişle intibakı yapılan öğrenci geldiği yükseköğrenim kurumunda kayıtlı olduğu sürede yaptığı stajın bir kısmını veya tamamı için muafiyet talebinde bulunabilir. Talep, Bölüm Staj Komisyonunun önerisi ve Yüksekokul Yönetim Kurulunun onayıyla kabul edilebilir. Öğrenci, staj muafiyet talebini okula kaydolduğu tarihten itibaren 1 ay içinde yapmak zorundadır.

          Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı oldukları sürede staj yapmış olan öğrenciler ise staj muafiyeti taleplerini en geç 2. yılın güz döneminin (3. yarıyıl) ilk haftası içinde Bölüm Staj Komisyonuna iletmek zorundadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

          Hüküm bulunmayan hâller

          MADDE 14 ‒ Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde; 18/07/2012 tarih ve 28357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Nevşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

          Yürürlük

          MADDE 22 ‒ Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

          Yürütme

          MADDE 23 ‒ Bu Yönerge hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü adına Meslek Yüksekokulu müdürlüğü yürütür.